Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

regulamin zamieszczania reklam i ogłoszeń w GZO

od: do:

Regulamin zamieszczania reklam i ogłoszeń
w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej”


Ustalenia wstępne

1. „Wydawca” oznacza Oświęcimskie Centrum Kultury z siedzibą w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24, NIP: 549-10-56-589.  
2. „Redakcja” oznacza  Redakcję „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” z siedzibą w Oświęcimskim Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim.
3. „Zleceniodawca” oznacza osobę fizyczną lub firmę dokonującą zakupu powierzchni reklamowej w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej”.
4. Za dzień wydania gazety uznaje się dzień, w którym gazeta dostarczona jest do Wydawcy przez drukarnię.

Zamawianie i zakup powierzchni reklamowej

1. W miesięczniku „Głos Ziemi Oświęcimskiej” zamieszczane są odpłatnie ogłoszenia i reklamy oraz ogłoszenia drobne. Reklamę i ogłoszenie drobne może zlecić dowolna osoba fizyczna lub firma na dowolną liczbę edycji.
2. Reklamy i ogłoszenia drobne są przyjmowane w Redakcji „Głos Ziemi Oświęcimskiej” w godzinach pracy. Zamówienia emisji reklam dokonuje się osobiście bądź e-mailem na odpowiednim formularzu dostępnym w Redakcji. Zamówienie określa ilość emisji oraz wielkość reklamy.  
3. Tylko zamówienia potwierdzone i przyjęte do realizacji przez redakcję „Głos Ziemi Oświęcimskiej” są wiążące.
4. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana pisemnie najpóźniej na 3 dni przed ukazaniem się gazety.
5. Powierzchnia reklamowa w każdym numerze „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie powinna przekroczyć łącznie 5 stron gazety. Udostępnienie większej powierzchni niż 5 stron wymaga wcześniejszych odrębnych uzgodnień z Wydawcą i możliwe będzie wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w gazecie.
6. Wydawca zakłada również możliwość zwiększania objętości gazety o dodatkowe 4 strony, z przeznaczeniem ich na umieszczanie reklam i ogłoszeń drobnych, w tym tematycznych wkładek.
7. Reklamy i ogłoszenia mogą być umieszczane na stronach tekstowych i stronach reklamowych, w tym:
- na 1 stronie maksymalnie 8 modułów w pionie lub 6 modułów w poziomie,
- na stronie 2, 3, 4 powierzchnia reklamowa nie powinna przekroczyć 33% powierzchni strony,
- na pozostałych stronach redakcyjnych reklamy umieszczane będą według uznania redakcji i preferencji zleceniodawców.
8. Na stronie pierwszej nie zostaną umieszczone reklamy i głoszenia, których Zleceniodawcą są partie, kluby polityczne, działacze samorządowi. Na stronie pierwszej nie będą też umieszczane podziękowania, nekrologi oraz życzenia okazjonalne.
9. Reklamy i ogłoszenia zostaną oznaczane słowami reklama, ogłoszenie płatne, tekst sponsorowany lub ogłoszenie drobne w celu odróżnienia ich od tekstów redakcyjnych.  
10. Zlecenia i opracowania graficzne reklam wykonane przez Redakcję pozostają jej własnością.

Zasady płatności

1. Podstawą do naliczania ceny reklamy jest Cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Ogłoszenia drobne wyliczane są na podstawie ilości zamieszczonych słów. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek VAT według obowiązujących przepisów.
2. Miarą wielkości strony do rozliczeń są moduły reklamowe. Na jednej stronie gazety mieści się 36 modułów o wymiarach 42x53 mm.
3. Od obowiązującego cennika pracownicy Redakcji mogą ustanawiać rabaty dla zleceniodawców.
4. Płatności za powierzchnię reklamową Zleceniodawca musi dokonać w kasie lub na konto Oświęcimskiego Centrum Kultury, nie później niż maksymalna data wpłaty widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wydawcę.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania reklam związanych z prowadzoną przez niego działalnością kulturalną.

Realizacja zamówień

1. Reklamy tekstowe i ogłoszenia powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie.
2. Treść oraz forma ogłoszeń i reklam nie mogą być sprzeczne z prawem obowiązującym w Polsce, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i etycznego, a także nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich oraz nie mogą posiadać znamion czynów nieuczciwej konkurencji. Nie mogą też być sprzeczne z linią programową gazety lub charakterem publikacji.
3. Redakcja uprawniona jest do odmowy publikacji reklam i ogłoszeń w przypadku nadesłania ich po uzgodnionym terminie, przygotowanych niezgodnie z wytycznymi oraz o treści niezgodnej z prawem.
4. Redakcja ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy lub ogłoszenia.
5. Za błędy w reklamach i ogłoszeniach, ich nieodpowiednią jakość techniczną wynikającą z winy Zleceniodawcy Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
6. Błędy wynikające z winy Redakcji zostaną zrekompensowane powtórnym, bezpłatnym zamieszczeniem spornej reklamy lub ogłoszenia.
7. Zleceniodawca zawiadomi Redakcję o przyjęciu jakości wydrukowanych reklam do 3 dni roboczych od dnia wydania gazety. Jeżeli w tym terminie Zleceniodawca nie zawiadomi Redakcji, po upływie tego terminu, uważa się, że jakość została przyjęta bez zastrzeżeń.

Pliki do pobrania:

Cennik opłat za zamieszczanie reklam i ogłoszeń w GZO w 2016 roku.pdf (Rozmiar: 391246 bajtów)


Wieści z Ratusza | 27.01 Wieści z Ratusza czytaj więcej...
styczeń 2023
  P W Ś C P S N
52 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)